Olika konstriktningar

different-art-movementsNär det talas om konst används olika begrepp som expressionism, kubism, dadaism, där många av begreppen har -ism som suffix. Detta är olika konstriktningar som, i efterhand, har givits ett namn. Konstriktningar som inte normalt har varit medvetna, utan är något som man i efterhand har insett varit typiskt för konstnärer på en viss plats eller i en viss tidsålder.

Renässansen är den konstriktning som brukar anses som den första konstriktningen. Renässansen innebar att antikens ideal återupplivades (ordet renässans kommer från franskans “renaissance” vilket betyder “att föddas på nytt”). Detta återspeglades i att motiv från antikens litteratur, men också former och arkitektoniska modeller återanvändes.

Med ett kritiskt öga är det möjligt att se skeptiskt på det här med återanvändandet, då antika metoder och tankar hade återanvänts tidigare, i till exempel gotiska kyrkor. Som en konstriktning kan man alltså diskutera renässansbegreppets giltighet, men klart är att det under denna person skedde omvälvande politiska, tekniska och sociala reformer.

På renässansen följde manierismen och barocken. Manierismen innebar att de ofta perfekta proportionerna som ärades i renässansen byts ut mot mer känslomässigt valda proportioner och överdrivna scenerier och teknisk briljans, och barocken följde i detta spår med sin storvulenhet. Rokokon i början av 1700-talet tog fasta på kinesiska ideal och asymmetri i dekoration. Nyklassicismen som kom på 1700-talet återtog ideal från antiken och romarriket och under denna period som var betydligt kortare än renässansen var det tydligare hur det gick mode inom konst och arkitektur. Än har inte renässansbegreppet uppfunnits, vilket kan förklara varför ideal från antiken kommer igen – vid det här laget har inga av konstriktningarna omtalats.

Från och med 1800-talet blir antalet konstriktningar fler och i västvärlden är det inte längre centrerat till en plats och flera konstriktningar kan skönjas parallellt. Under hela 1800-talet finns romantiken med som en strömning och parallellt med detta från andra hälften av 1800-talet gör impressionism, realism, symbolism och jugend intåg i konstvärlden.

 
 
 
 
 
 
splendid